Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van:

Lightstore

Jules Verneweg 94

5015 BM Tilburg

K.v.K. 53905245

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “Lightstore“: gevestigd aan de Jules Verneweg 94 te Tilburg, Nederland.

1.2. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Lightstore voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Lightstore. Alle uitingen van Lightstore op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Lightstore is aangekomen.

3.3. De overeenkomst met Lightstore komt tot stand op het moment dat Lightstore het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Lightstore een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4. De overeenkomst wordt door Lightstore opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.

3.5. Lightstore kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd. Lightstore levert alleen aan particulieren en bedrijven.

3.7. Lightstore behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule

Herroepingrecht

4.1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.

4.2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Lightstore de annulering schriftelijk (brief, fax of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Lightstore terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.

4.3. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lightstore heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.4. Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot de klantenservice van Lightstore (https://www.lightstore.nl/contact/) te wenden. De klant kan de annulering ook per post of fax sturen aan:

Lightstore

Jules Verneweg 94

5015 BM Tilburg

Fax: 013-5701465

4.5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Lightstore aan te geven.

4.6. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die speciaal besteld zijn voor de klant.

Gevolgen van de herroeping

4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij Lightstore bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, wanneer deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

4.9. De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier te worden teruggestuurd aan het magazijn:

Lightstore

Jules Verneweg 94

5015 BM Tilburg

4.10. Bij vooruitbetaling betaalt Lightstore het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

 

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Lightstore is erkend.

5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

 

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en exclusief het in het leverende land geldende BTW-percentage en eventuele wettelijke milieuheffingen.

6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Lightstore gecommuniceerd.

6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 5,75. Bij bestellingen boven de €40,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten van bestellingen binnen België & Duitsland bedragen €17,50 boven de €200,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

 

 Verzendkosten excl. B.T.W.
franco vanaf; excl. B.T.W.
Nederland€  5,75€ 40,00
Deutschland€  14,46€ 165,29
Belgie€  14,46€ 165,29
France€  37,19€ 206,61
Luxembourg€  28,93€ 206,61
Denmark€  37,19€ 206,61
United Kingdom€  37,19€ 206,61
Österreich€  30,99€ 206,61
Rzeczpospolita Polska€  35,00€ 206,61
Italia€ 45,46€ 206,61
Sverige€ 45,46€ 206,61
other countries€ 37,19€ 413,22

 

6.5. De minimum bestelwaarde is €5,00 (exclusief verzendkosten).

6.6. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

6.7. Bij bestellingen die niet direct via de online shop zijn gedaan, maar bijvoorbeeld via fax, brief, telefoon of e-mail, worden onafhankelijk van het bestelbedrag € 5,75 (excl B.T.W.)binnen Nederland en €7,40 (excl. B.T.W.) binnen België & Duitsland aan verzendkosten in rekening gebracht.

 

7. Levering en levertijd

7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Lightstore in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Lightstore zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Shopgear de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Shopgear per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2. Indien Lightstore een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Lightstore zich het recht voor de levering op te schorten.

 

8. Betaling

8.1. Alle door Lightstore aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig (meer informatie). De klant kan bij Lightstore betalen via:

• iDEAL

iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de klant terug naar Lightstore.nl en ontvangt een bestelbevestiging.

iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.

• Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt twaalf dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Lightstore is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door Lightstore snel en makkelijk aan het klantnummer worden gekoppeld. Maak het bedrag over op onderstaande rekening:

Rekeninghouder: I.L.I.G.

Bank: ING bank

Bankrekening: 67.41.89.906

IBAN : NL69INGB0674189906

BIC : INGBNL2A

 

 

• Overschrijving (betaling achteraf)

Bij overschrijving krijgt de klant de factuur per e-mail of in het pakket toegestuurd. Achteraf betalingen geschieden via Afterpay indien de bestelling is gedaan door een particulier. Op de factuur staan ook de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken. Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan. Lightstore behoudt zich het recht voor om bij de eerste bestelling per overschrijving een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en aan de hand van de uitkomst hiervan de gekozen betalingswijze achteraf te wijzigen. In dat geval wordt de klant onmiddellijk daarvan op de hoogte gesteld en wordt een andere betalingswijze aangeboden.

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

8.3. Bij betaling per overschrijving is de klant verplicht het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen te betalen. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij Lightstore.

8.4. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht.


9. Tegoedbonnen

9.1. Bij het inleveren van een tegoedbon (ook genoemd couponcode) dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur, etc. te letten.

9.2. Per bestelling kan slechts één tegoedbon of één korting worden gebruikt.

9.3. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4. Het doorverkopen van tegoedbonnen of kortingen is niet toegestaan.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Lightstore verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.


11. Privacy

11.1. Lightstore respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website.

 

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Lightstore is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).